Reclamatii

Analiza și soluționarea reclamațiilor formulate de asigurați sau de alte persoane fizice/juridice cu privire la serviciile furnizate de asigurători sau brokeri de asigurare reprezintă o parte importantă a activității desfășurate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor poate constata dacă o companie ce activează în domeniul asigurărilor își asumă responsabilitățile în mod serios sau dacă sunt necesare măsuri suplimentare de supraveghere și control.

În acest fel, activitatea de soluționare a reclamațiilor reprezintă o pârghie suplimentară prin care CSA protejează interesele îndreptățite ale asiguraților, dar și o importantă sursă de informații pentru munca de supraveghere și control.

Ce este o reclamaţie/sesizare/petiție?

Conform art. 2 din Ordonanța nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, prin petiţie se înţelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris sau prin e-mail, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale, precum și regiilor autonome.

Cine poate depune o reclamaţie pe piața asigurărilor?

Poate depune reclamație orice persoană fizică sau juridică care deține calitatea de asigurat, contractant al asigurării sau beneficiar al unui contract de asigurare ori calitatea de păgubit (terța persoană fizică sau juridică prejudiciată de o persoană asigurată de răspundere civilă).

Unde depuneţi o reclamaţie?

De multe ori se poate dovedi mai convenabil să încercați o rezolvare pe cale amiabilă a problemei dumneavoastră. Aceasta poate fi făcută reclamând nemulțumirea direct la societatea de asigurare respectivă sau la intermediarul în asigurări. Conform legislației, asigurătorul trebuie să aibă stabilite și implementate proceduri de rezolvare a sesizărilor și reclamațiilor – Ordinul CSA nr. 3/2010 pentru aprobarea Normelor prudenţiale referitoare la rezolvarea reclamaţiilor privind activitatea asigurătorilor, reasigurătorilor şi intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări (Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 226 din 9/04/2010). Asigurătorul este cel mai în măsură să răspundă și să soluționeze sesizarea primită din partea asiguratului.

În situaţia în care nu aţi ajuns la o înţelegere amiabilă cu societatea respectivă, atunci vă puteți adresa Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor. Reclamaţia dumneavoastră, care trebuie adresată în scris și să fie însoțită de documente doveditoare, se rezolvă în termenul legal de 30 de zile de la data înregistrării.

Puteți opta pentru una din următoarele modalități de a transmite o reclamație:

  • Direct la sediul central al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor sau la sediile reprezentanțelor teritoriale ale CSA
  • Prin fax
  • Prin email
  • Completând formularul de reclamații disponibil în această secțiune (se transmite la sediul din București)

Accesați aici datele de contact ale Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din București și ale reprezentanțelor sale teritoriale din Cluj-Napoca, Iași, Constanța sau Timișoara.

Atenţie!

  • Reclamațiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează.
  • Comisia de Supraveghere a Asigurărilor nu are competențe legale de a soluționa eventualele litigii născute între asigurătorii/intermediarii în asigurări și societățile cu care aceștia au relații contractuale de natură comercială (orice alte persoane fizice sau juridice prestatoare de servicii).